POTŘEBNÉ PODKLADY PRO OCENĚNÍ NEMOVITOSTI

1. Základní podklady

výpis z katastru nemovitostí, který není starší 3 měsíců

2. Situační podklady

snímek katastrální mapy, který není starší 1 roku

případně:

- geometrický plán

- situace z projektové dokumentace

3. Doklady o nabytí

kupní smlouva, darovací smlouva, doklad o dědickém vypořádání, směnná smlouva, postupní smlouva, rozhodnutí soudu, dražba

4. Stavebně-právní podklady

stavební povolení

kolaudační rozhodnutí

případně:

- povolení předčasného užívání

- rozhodnutí o změnách

- ohlášení stavebních úprav

- dohoda o zřízení práva osobního užívání pozemku

- územní rozhodnutí u rozestavěných staveb nebo rekonstrukcí

5. Stavebně-technické podklady

původní stavební dokumentace, dokumentace stávajícího stavu, dokumentace vedlejších staveb

případně - dokumentace přístaveb, nástaveb, rekonstrukcí, modernizací, venkovních úprav, inženýrských sítí, rozpočet či propočet nákladů včetně časového plánu.

6. Ostatní podklady

pasporty bytů a nebytových prostor, pasport nemovitosti, smlouvy o správě nemovitosti

nájemní smlouvy k bytům nebo evidenční listy, nájemní smlouvy k nebytovým prostorům a výpočtové listy

přiznání o dani z nemovitosti

pojistná smlouva, informace o obvyklé ceně nájemného, dříve vypracované posudky, případně fotodokumentace

7. Doplňující podklady

údaj o výši čerpání úvěru

smlouvy s dodavatelem (dodavateli)

Pozn.:

Zejména je potřeba zajistit ty podklady, které jsou zvýrazněny.

V případě, že potřebné doklady nemá objednatel k dispozici, může si je znalec zajistit.

 

Náměty a připomínky adresujte : sw-n@swan.cz

Datum poslední změny: 22.května 2012