Dle zákona č. 151/1997 Sb. (zákon o oceňování majetku)
provádíme ocenění těmito způsoby:

Nákladový způsob, který vychází z nákladů, které by bylo nutno vynaložit na pořízení předmětu ocenění v místě ocenění a podle jeho stavu ke dni ocenění.

Výnosový způsob, který vychází z výnosu z předmětu ocenění skutečně dosahovaného nebo z výnosu, který lze z předmětu ocenění získat, a z kapitalizace tohoto výnosu (úrokové míry).

Porovnávací způsob, který vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji; je jím též ocenění věci odvozením z ceny jiné funkčně související věci.

Náměty a připomínky adresujte : sw-n@swan.cz

Datum poslední změny: 22.května 2012