SW&N s.r.o. je společnost, která sdružuje aktivity a vytváří administrativní zázemí odborníkům - znalcům v oborech stavebnictví, ekonomika a v různých technických odvětvích, dále pak auditorům, technikům-specialistům, ekonomům a právníkům spolupůsobících při transformaci a následném rozvoji nemovitostí.

Jednotlivé skupiny pracovníků řízené či koordinované naší společností zabezpečují pro různé klienty činnosti týkající se inventarizace nemovitého majetku, znalci a odhadci sdružení společností do znalecké kanceláře zpracovávají ocenění nemovitostí podle platných cenových předpisů, dále potom odhady cen nemovitých zástav pro úvěry u všech bankovních skupin ČS a.s., KB a.s., IPB a.s., ČSOB a.s., Evrobanky a.s., První městské banky a.s. Tuto činnost zajišťuje společnost a její pracovníci výhradně na základě smluv o spolupráci uzavřených v průběhu roku 1994 až 1996. Společnost je schopna zajistit ocenění podniku pro účely vkladu, sloučení, splynutí, rozdělení a přeměny společnosti.

Společnost dále smluvně zajišťuje přípravu a organizaci obchodních veřejných soutěží, a to zejména soutěží týkajících se transformace nemovitého majetku, investiční činnosti, stavebních dodávek apod.

Pro řadu klientů společnost zajišťuje v rámci komplexních služeb i standardní výkon správy nemovitostí.

V některých případech pak společnost koordinuje komplex činností směřujících do dalšího rozvoje nemovitého majetku od posouzení stupně zanedbanosti, technickoekonomických studií využitelnosti, přes přípravu investičních záměrů (podklady pro územní a stavební řízení), dále vyhledávání dodavatelů, spolupráci při realizaci staveb až po kolaudační řízení.

Společnost klade velký důraz na kvalitu práce a přesnost při zpracování dokladů, jejichž správnost a úplnost se často ověřuje až po určitém čase, zároveň dbá na účast svých pracovníků v různých profilových a průřezových organizacích a institucích včetně zastoupení v samosprávě, jak občanské, tak i podnikatelské, tak aby mohla sledovat vývoj legislativy a svými praktickými poznatky i přispět např. při tvorbě či novelizacích vyhlášek, norem, prováděcích předpisů zejména v oblasti transformace a rozvoje nemovitostí.

 

 

Náměty a připomínky adresujte : sw-n@swan.cz

Datum poslední změny: 22.května 2012