Společnost vznikla v r. 1993. Od počátku své existence se věnuje transformaci a prodeji majetku, a to jak formou obchodních veřejných soutěží, výběrových řízení a dražeb, tak formou přímého prodeje. Od roku 1994 zabezpečuje společnost transformaci bytového fondu. Společnost poskytuje komplexní služby v oblasti rozvoje nemovitostí včetně právní, ekonomické, softwarové a programátorské podpory, daňového poradenství a dalších souvisejících činností včetně zajištění inženýrských činností. 

 

V souvislosti s transformací a správou nemovitého majetku zajišťuje společnost komplexní služby v oblasti rozvoje nemovitého majetku a to zejména posouzení stavebnětechnického stavu (včetně profesí), zpracování studie využitelnosti nebytových prostorů, technickoekonomické studie, architektonické studie, návrhy stavebních úprav, dokumentaci k územnímu řízení a projekty pro stavební povolení. Dále společnost zajišťuje inženýrské činnosti, tj. obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací, zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení, vyhledání dodavatele stavby, spolupráce při provádění stavby (autorský dozor a technický dozor) a po dokončení stavby (spolupráci při kolaudačním řízení, dohled nad odstraňováním kolaudačních závad, závěrečné vyúčtování stavby, soupis závad před uplynutím záruční lhůty).

 

V rámci správy majetku jsou majitelům nemovitostí zajišťovány činnosti spojené se založením družstva, zavedením správy, pojištěním domu, stanovením výše předpisu, nájemného a zálohových plateb na služby v souladu s platnými právními předpisy, průběžné vedení evidence nájemného a účetnictví včetně vypracování daňových přiznání. V oblasti provozní zajišťuje společnost smluvně veškeré služby spojené s bydlením, předepsané revizní prohlídky technických zařízení, havarijní dispečink, drobné stavební práce, veškeré opravy v bytech a společných částech domů ve všech profesích.

 

Výběr profilových akcí:

 

Rok 1993

Zabezpečení prostřednictvím interního znalce (společníka) zpracování znaleckých posudků podle platných cenových předpisů (dosud).

Činnosti pro Bytový podnik v Praze 7 s.p. v likvidaci související s transformací majetku, zejména zajištění organizační a technické pomoci při likvidaci podniku, tj. zabezpečení vydání majetku v rámci restitucí a mimosoudních rehabilitací v rozsahu 760 bytových domů, vypořádání plnění spojených s užíváním u 1148 bytů a cca 21500 nájemních jednotek zpětně za několik uplynulých let, zabezpečení inventarizace majetku včetně účetnictví a průběžného auditu. 

 

Rok 1994 

Zajištění realizace prodeje majetku pro Ministerstvo kultury ČR (k.ú. Hlubočepy, Miřetín, Samopše, Desná III.),včetně právní podpory, zpracování znaleckých posudků, dořešení restitučních nároků a zajištění převodu zemědělských pozemků na Pozemkový fond ČR.

Správa bytových družstev (dosud).  

 

Rok 1995 

Činnosti pro Fond národního majetku ČR (až do r. 1999) - transformace 9 státních podniků v celkové účetní hodnotě 421 518 tis. Kč a transformace majetku 2 akciových společností v celkové účetní hodnotě 132 648 tis. (prodej majetku, popř. prodej cenných papírů formou obchodní veřejné soutěže, a to včetně prověření nemovitého majetku po stránce právní a faktické, prověření zápisů do katastru nemovitostí, prověření úplnosti a správnosti evidence majetku včetně závazků a pohledávek, prověření hospodaření společnosti a zajištění účetní závěrky včetně výroku auditora).

Zajištění právní podpory a úkonů související s transformací majetku pro Benzinu a.s. (privatizace Benziny s.p.), tj. prověření vlastnických vztahů, zápisy vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí včetně zajištění stavebně právních dokladů (pro nemovitosti v k.ú. Sedlec, Čelákovice, Votice, Benešov, Střechov, Miličín, Brandýs nad Labem, Vlašim, Plavy, Mladá Boleslav, Jirkov, Chomutov, Louny, Úvaly, Říčany, Srbice, Libochovice, Úštěk, Žatec, Klášterec nad Ohří) a dále majetkoprávní vypořádání, tj. zajištění koupě nemovitostí včetně právní podpory.

 

Rok 1996

Zajištění převodu zemědělských pozemků na Pozemkový fond ČR (pro nemovitosti v k.ú. Smržovka a Mikulášovice) pro Filmový podnik hl. m. Prahy .

 

Rok 1997

Zpracování studie “Návrh na zajištění regenerace obytných domů č. 675, 676, 677, 678 a 679 v ul. Stříbrského na Praze 11” a dokumentace k územnímu řízení pro památkově chráněné domy na Praze 5 a Praze 7 včetně zajištění souhlasného stanoviska orgánů státní správy.

 

Rok 1998

Zprostředkování prodeje nemovitého majetku ČEZ a.s. (až do r. 2000).

Právní, ekonomickou a technickou podporu při přípravě zakázky “Dostavba Vysočanské radnice” pro Obvodní úřad městské části Praha 9 .

Zajištění organizace obchodní veřejné soutěže na správu domovního a bytového fondu včetně technické, ekonomické a právní podpory uvedených činností pro Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.

 

 

Náměty a připomínky adresujte : sw-n@swan.cz

Datum poslední změny: 22.května 2012