Inženýrská činnost

Investiční proces stále ještě prodělává změny související s transformací ekonomiky a následkem toho není dosud stabilizováno prostředí, z kterého přicházejí nabídky na zkontrolování díla při výstavbě, adaptacích, modernizacích, rekonstrukcích apod. Tato situace klade vyšší požadavky na investora, zejména pokud se této činnosti nevěnuje profesionálně.

Popis uspořádání investičního procesu od záměru až po realizaci staveb

Vlastní investiční činnosti jsou tematicky uspořádané na:

právní podporu související s výstavbou,
koordinace problematiky související s územním plánováním,
koordinace právních vztahů k nemovitostem,
komunikace s orgány státní správy,
činnosti související s pořizováním a schvalováním projektové dokumentace,
řešení závazkových vztahů ve výstavbě,
projektové řízení,
případové studie,
ověřování vlastností výrobků, jejich jakosti ve výstavbě,
výběr dodavatelů v souladu se zadávacím řádem, (příp. zákona o zadávání veřejných zakázek),
problematika související s ekonomikou, financováním, finančním řízením,
propočty, rozpočty, oceňování majetku,
zpracování podkladů pro otázky související s trhem nemovitostí,

Jednotlivé fáze investičního procesu:

1.  Příprava zakázky - analýza zakázky, analýza staveniště, specifikace potřebných podkladů a průzkumů, specifikace potřebných prací a profesí, závěry.

2.  Návrh stavby - analýza podkladů, např. technologie, energetika, statika, zpracování konceptů řešení, studií, skic ve variantách, odsouhlasení cílových představ se zákazníkem, zapojení dalších profesí, např. technologické, energetické, statika, apod., objasnění všech souvislostí (urbanistické, funkční, technické) konzultace s veřejnoprávními orgány a organizacemi, předběžný odhad nákladů stavby, shrnutí výsledků a závěry

3.  Vypracování dokumentace k územnímu řízení - vypracování základních náležitostí a dokumentace stavby, přikládaných k návrhu na vydání rozhodnutí o umístění stavby, obstarávání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro vydání územního rozhodnutí, obstarání rozhodnutí o umístění stavby, shrnutí výsledků a zapracování podmínek rozhodnutí o umístění stavby do návrhu stavby

4.  Vypracování projektu pro stavební povolení - stanovení podmínek pro dodržení souladu projektu s předprojektovými fázemi na základě analýzy výsledků, vypracování projektu stavby, přikládaného k žádosti o vydání stavebního povolení, obstarání dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných k vydání stavebního povolení, obstarání stavebního povolení, zapracování podmínek stavebního povolení do projektu

5.  Vypracování projektu pro provedení stavby - autorský dozor nad dodržením architektonické a celkové koncepce podle projektu, vypracování projektu pro provedení stavby dalším propracováním projektu, obstarávání projektových podkladů od v úvahu přicházejících dodavatelů

6.  Vypracování podkladů pro vyhledání dodavatele stavby - zpracování podkladů pro nabídkové řízení několika dodavatelům

7.  Spolupráce při zadání realizace stavby dodavateli - spolupráce při vyhodnocení nabídkového řízení, pokud se uskutečnilo, vypracování podkladů pro uzavření smlouvy na dodávku stavby

8.  Spolupráce při provádění stavby, autorský dozor, technický dozor

9.  Spolupráce po dokončení stavby - spolupráce při kolaudačním řízení, dohled nad odstraňováním kolaudačních závad, spolupráce při závěrečném vyúčtování stavby

 

Náměty a připomínky adresujte : sw-n@swan.cz

Datum poslední změny: 22.května 2012