CENOVÉ PODMÍNKY

Honorář za výkony spojené s inženýrskou činností (příprava stavby, návrh zakázky, vypracování dokumentace k územnímu řízení, vypracování projektu pro stavební povolení, vypracování projektu pro provedení stavby, vypracování podkladů pro vyhledání dodavatele stavby, spolupráce při zadání realizace stavby dodavateli, spolupráce při provádění stavby, spolupráce po dokončení stavby) se odvozuje od započitatelných nákladů stavby a od honorářové zóny, do které je stavba zařazena v souladu s Výkonovým a honorářovým řádem vydaným Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Započitatelnými náklady stavby se rozumí celkové náklady stavby. Inženýrské stavby se řadí pro účely Výkonového a honorářového řádu do několika honorářových zón podle nároků, které jsou kladeny na jejich navrhování, projektování a provádění. Na základě charakteru stavby, výše započitatelných nákladů a příslušné honorářové zóny se stanovuje určitá procentuální sazba honoráře pomocí tabulek uvedených ve Výkonovém a honorářovém řádu. Celkový základní honorář za inženýrské činnosti se stanoví jako procentuální sazba honoráře * započitatelné náklady. Procentní podíl jednotlivých výkonových fází (uvedených výše) z celkové výše honoráře je určen pomocí tabulek uvedených ve Výkonovém a honorářovém řádu.

Náměty a připomínky adresujte : sw-n@swan.cz

Datum poslední změny: 22.května 2012